Marka Tescil Tecavüzü ve İhtarname

Şahısların ve tüzel kişiliklerin onca emekle ve maddi külfetle tescil ettirdikleri markaları bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde değişik illerde, bölgelerde veya yörelerde kullanılmaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre tescil edilen marka tescili, marka sahiplerine bazı haklar tanımaktadır. Bu haklar, markanın tescil edildiği ülkede her kim tarafından kullanılırsa kullanılsın marka tecavüzü yani markanın izinsiz kullanımı ve ihlalini gösterir.

Marka Tescil Hakkına Tecavüz Sayılan Haller-Marka İhlali veya Markanın İzinsiz Kullanımı

Markasını tescil ettiren her türlü şahıs veya tüzel kişilik, marka tescil belgesini aldıktan sonra belli başlı haklara sahiptir. Ancak markayı tescil altına almak, markanın haklarının korunduğunu tek başına sağlamaz. İster iyi niyetli ister kötü niyetli olsun, ister bilinçli isterse bilinçsiz olsun markanın başkaları tarafından kullanılması yasal olarak çeşitli cazai işlemlerle korunmaktadır.

Bununla birlikte marka tescilini izinsiz kullanan kişilerin, ürettikleri mal ve hizmetlerde kalitesiz davranması markanın piyasada olumsuz algılanması adına da kötü bir hak kaybıdır. Tüm bunların önlenmesi adına marka tescil sahipleri, marka tescil belgelerini aldıktan sonra da markalarını belirli aralıklarla kontrol etmeli ve izinsiz kullananlara ihtarname çekmeli veya tecavüz davası açmalıdırlar.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak talep eden tüm müvekkillerimiz için marka ihlali ve marka tescilin izinsiz kullanımı hallerinde gerekli ihtarnameleri hazırlayarak hukuki süreçleri takip etmekteyiz.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka tescili olan kişi ve kurumların Hakları

Madde 7

(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.

(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.

ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.

f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması. c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

 Madde 29

(1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

Madde 30

(1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili maddelerinden de anlaşılacağı üzere marka tescil sahiplerinin kanunla tanınmış haklarının, marka sahipleri tarafından biliniyor olması gerekmektedir. Bu sebeple uzun yıllar emek, zaman ve maliyet harcayarak edinilen kazanımlar, tecavüz sahipleri tarafından art niyetli bir şekilde kullanılıyorsa gerekli hukuki müdahalelerin marka tescil sahipleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak 15 yıldır içinde bulunduğumuz ve bir çok vaka ile karşılaştığımız günümüzde müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda marka hakkına tecavüz edenlere karşı ihtarname hazırlayarak göndermekte ve kullanımın devam etmesi neticesinde marka tecavüz davası ile gerekli hukuki süreçleri takip etmekteyiz.

Bununla birlikte endüstriyel tasarım tescil tecavüzü ve ihlali, faydalı model tescili tecavüzü ve ihlali ve patent tescili ve ihlali gibi tüm sınail mülkiyet konuları ile ilgili talepleriniz için Çukurova Patent Hukuk Departmanından hizmet alabilirsiniz.

Osman ÇEKİRGE

Endüstri Mühendisi-Marka Vekili

Yönetim Sistemleri Uzmanı

05333909033

info@cukurovapatent.com