9,645 toplam

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Faydalı model , aynı patent tescili gibi yapılan yeni buluşların sanayiye uygulanabilir olması kaydı ile, ürünü üretme ve pazarlama hakkının buluş sahibine verilerek koruma altına alınmasıdır. Faydalı model koruma süresi 10 yıl ile sınırlıdır. Patent tescil işlemleri süre bakımından oldukça uzun, maliyet bakımından da oldukça yüksek olmaktadır. Faydalı model tescili ile kanun koyucu, mümkün olan en kısa sürede ve en düşük maliyet ile koruma sağlamayı hedeflemiş, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının yeni buluş yaparak sanayiye uyarlamaları planlanmıştır.

Günümüz ekonomisin bir başka gerçeği de, yeni bir buluşun hemen rakip kişi ve firmalar tarafından taklit edilerek haksız rekabet sağlanmasıdır. Dolayısı ile buluşun çok kısa sürede ve ucuz bir maliyetle koruma altına alınma ihtiyacı doğmuştur. Patent tescil sürecinin çok uzun sürdüğü düşünülürse faydalı model tescili ile koruma seri bir şekilde sağlanmaktadır.

Faydalı model belgesi ile patent tescil arasında, belgelendirme, inceleme ve koruma süresi bakımından fark bulunmaktadır. Faydalı model koruma süresi, patent tescil koruma süresine kıyasla daha kısadır.

Teknik olarak yeni buluşa patent tescili veya faydalı model tescili almak mümkündür. Bu tercihi buluş sahibi yapmakta ve kendisi için en uygun çözümü seçmektedir.

Patent ile faydalı model arasındaki farklar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

Koruma süreleri farklıdır,

Faydalı Model belgesine, Ek Faydalı Model belgesi verilmez,

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı model tescili yerli başvuru sahipleri tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Bunun nedeni sistemin hızlı, pratik ve ekonomik oluşudur.

Türkiye’de buluşların tesciline yönelik gerek patent gerekse de faydalı müracaatları her sene ciddi bir artış eğilimindedir. Bu artışla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsünün bu konudaki bilgilendirici faaliyetleri ve bir takım devlet teşviklerinin yanı sıra patent ofislerinin çabaları da yadsınamaz.

Gerek Türk Patent Enstitüsü gerekse de patent ofisleri  inovasyon çalışmalarını hızlı bir biçimde yönetmektedirler. Bu meyanda Türk Patent Enstitüsü Avrupa Patent Ofisine paralel bir tutum izlemektedir.

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne ya da bir patent ofisine başvurarak patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme  imkanını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme ihtimali azaltılmış olur.

Sektörde çok sayıda patent ofisi faaliyet göstermektedir. Ancak bu firmaların çok azı gerekli bilgi, birikim, tecrübe ve donanımı haizdir. Ehil olmayan bu firmalar müşterilerini yanlış yönlendirmekte, noksan bilgi vermekte ve bunun neticesinde hizmet alan müşteriler açısından telafisi güç, kimi zaman da imkansız zararlar söz konusu olabilmektedir. Firmaların, patent bürosu tercihlerinde, ödeyecekleri ücretten ziyade alacakları hizmetin niteliği ve patent bürosunun yeterliliği belirleyici olmalıdır. Bunun tespitinde ilk olarak hukuki yeterliliğe bakılmalı, bir hukuk bürosu ile eşgüdümlü olarak çalışan patent büroları tercih edilmelidir. Sektöre ilişkin bir başka problem de patent bürolarının bağlı olduğu bir mesleki odanın henüz tesis edilmemiş olmasıdır

Çukurova patent ve danışmanlık  fikri ve sınai haklar konusunda takip ve danışmalık hizmeti vermektedir. Firmanın başlıca faaliyet alanları; marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, faydalı model ve patent tescili ile kalite yönetim sistemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi şeklinde özetlenebilir.