PATENT VE FAYDALI MODEL TESCİL BAŞVURUSU

Patent tescili, buluş sahibine buluşunun tescil yoluyla korunmasına yönelik verilen haktır. Patent bir buluşun yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağı içermesi şartlarını taşımasıyla buluş sahibine tekel koruma sağlayan tescile verilen addır. Bu tanımlamanın dışında kalan buluşlara patent verilmez. Patent verilmeyecek buluşlar veya konu başlıkları 6769 sinai mülkiyet kanununda net bir şekilde belirtilmiştir.
Patent verilmeyecek buluşlar;
a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
c) Bilgisayar programları.
ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
d) Bilginin sunumu.
(3) Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez:
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

• Patent başvuru süresi

Başvuru formu, buluş konusunu açıklayan tarifname, buluşta koruma altına alınacak istemler, tarfinamede ve istemlerde atıf yapılmış ise buluşa ait resimler, buluşun özeti ve başvuru ücretinin ödendiğine dair ödeme dekontu gibi evrak ve dökümanların hepsinin tamamlanması ile başvuru yapılır. Başvuru şekli olarak incelendikten sonra eğer bir eksiklik yok ise 12 ay içerisinde başvuru için araştırma talebinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

• Patent Araştırma Süreci

Araştırma talebinin yapılması araştırma ücretinin ödemesi ile birlikte yapılır. Araştırma talebi yapılan başvuru yayınlanır. Araştırma süreci, başvurusu yapılan patent veya faydalı model için benzer veya aynı başvuru veya tescillerin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu süreç yaklaşık 12-18 ay arası sürebilmektedir. Araştırma raporu düzenlendikten sonra bu rapor uzman tarafından buluş sahibine bildirilir. Eğer araştırma raporu sonucu benzer buluşların ya da aynı buluşların olduğu görülür ise buluş sahibi ücretini ödemek koşulu ile bu rapora görüş sunabilir.

• Patent inceleme süreci

Eğer araştırma raporundan sonra 3 ay içinde, buluş sahibi inceleme talebinden bulunmak zorundadır. Eğer inceleme talebi yapılmaz ise başvuru reddedilir. İnceleme talebi yapıldıktan sonra uzman sinai mülkiyet kanuna göre eldeki araştırma raporuna istinaden inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda buluş sahibinden patent başvurusunun içeriği ile ilgili değişiklik yapılması talep edilebilir. İnceleme aşamasında eğer başvuru ile ilgili rapor olumsuzu ise başvuru sahibinin 2. Ve 3. Defa inceleme raporu isteme hakkı vardır. Tüm bu aşamalarda da rapor olumsuz ise başvuruya red kararı verilir. İnceleme raporunda herhangi bir olumsuzluk yok ise patent verilmek üzere başvuru yayınlanır.

• Yayın Süreci ve İtiraz

6 ay yayın süresince 3. Kişilerin itiraz hakkı bulunmaktadır. Gelen itirazlara karşı başvuru sahibinin görüş sunma hakkı vardır. Nihai olarak gelen itiraz kabul edilir ise başvuru red edilir. Eğer itirazlar haklı bulunmaz ise tescil edilmek üzere karara bağlanır. Yayın sürecinde herhangi bir itiraz almaz ise tescil kararı verilir. Bu karar sonrası patentler için 20 yıllık koruma, faydalı modeller için de 10 yıllık koruma altına alınır.